Regulamin

Terapia Wsparcie Rozwój Anna Mróz                                                                                                

ul. Wrocławska 2, Rumia 84 – 230                                                           
 e-mail: [email protected]                                                                                                                 
 Tel: 513 150 242                                                                                                                                            
 

 

REGULAMIN 

 

 1. Regulamin określa zakres i rodzaj usług świadczonych w ramach działalności 
   „Terapia Wsparcie Rozwój Anna Mróz” oraz warunki ich świadczenia.


 2. „Terapia Wsparcie Rozwój Anna Mróz” realizuje usługi specjalistyczne z zakresu: konsultacji psychologicznych, psychoterapii indywidualnej, terapii w diadzie, terapii par i małżeństw, warsztatów grupowych oraz psychoedukacji. 

 3. Usługi świadczone są w gabinecie stacjonarnym, pod adresem: ul. Wrocławska 2, Rumia.
   
 4. Usługi realizowane są na zlecenie Klienta w przypadku osób pełnoletnich lub na zlecenie rodzica /prawnego opiekuna Klienta w przypadku osób nieletnich.

 5. Umówienie się Klienta na wizytę jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 6. Z usług psychologicznych oraz terapeutycznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność 
   do czynności prawnych.

  Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności 
   do czynności prawnych (np. dzieci i młodzież) uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody 
   przez ich prawnych opiekunów. W przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia obowiązuje „podwójna zgoda”.


 7. Klient/opiekun prawny dzieci i młodzieży zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą informacji, które są niezbędne do udzielenia adekwatnej usługi i form pomocy/wsparcia specjalistycznego.

 8. Administratorem danych osobowych Klienta jest podmiot prowadzący gabinet.                            
   Dane Klientów nie podlegają udostępnianiu podmiotom trzecim. Dokumentacja tworzona podczas wizyt jest niezbędna, jako narzędzie dla terapeuty, w związku z tym pozostaje tylko do jego wglądu.


 9. Zachowanie tajemnicy zawodowej przez psychologa jest podstawą nawiązania prawidłowego kontaktu z Klientem i wykonywania zawodu zaufania publicznego. Psycholog zobowiązany 
   jest do zachowania tajemnicy w zakresie i na mocy obowiązujących przepisów prawa.


 10. Psycholog zapewnia również prawo do poufności dzieciom oraz młodzieży. Nie ma obowiązku informowania opiekuna o wszystkim, co mówi mu dziecko/młodzież, chyba, że uzyskana informacja zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub życiu dziecka/młodzieży.

 11. Wizyty są umawiane na konkretną godzinę, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – proszę przychodzić bezpośrednio przed umówioną godziną.                                                           
  W przypadku spóźnienia się Klienta, czas wizyty nie jest przedłużany, a opłata nie jest zmniejszana.

 12. Usługi psychologiczne/psychoterapeutyczne są usługami odpłatnymi.  

Klient ma obowiązek odwołać wizytę, na której nie może się pojawić najpóźniej 24 godziny przed zaplanowanym spotkaniem. Wizyty odwoływane są za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu kontaktowego Usługodawcy.

W przypadku nieodwołania wizyty w umownym terminie – klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty, jak za odbyte spotkanie.

Opłaty można dokonać, wykonując przelew na konto bankowe gabinetu (wymagane
jest zaksięgowanie płatności na dzień przed wizytą), płatność blikiem lub gotówką w gabinecie
w dniu spotkania.

Brak uiszczenia opłaty w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi lub usługi psychologicznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.

13. Czas trwania jednego spotkania wynosi 50min.

Konsultacja psychologiczna / Psychoterapia indywidualna – 200zł                             
Terapia w diadzie (pary, małżeństwa, rodzeństwo, rodzic-dziecko) – 300zł                                           
 Wystawienie dokumentu – od 50zł                                                         
 Warsztaty – cena ustalana indywidualnie, w zależności od czasu i zakresu działań

   14. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poza gabinetem psychologicznym (w poczekalni, na terenie budynku, czy w drodze do i z gabinetu) odpowiadają rodzice lub opiekunowie niepełnoletniego Klienta. 

    15. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2024 roku i obowiązuje do odwołania.

 „Terapia Wsparcie Rozwój Anna Mróz” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi, o czym Klienci będą powiadomieni przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.